Regulamin serwisu www.lovingit.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników (dalej jako „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.lovingit.pl (dalej jako: „Serwis Lovingit.pl” lub „Serwis”).
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym:www.lovingit.pl/regulamin.
§ 2 DEFINICJE
1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.lovingit.pl, który umożliwia publikowanie na stronie internetowej Serwisu, wybrane przez Użytkownika zdjęcia lub filmy, z takich źródeł jak dysk twardy Użytkownika, serwisy społecznościowe oraz inne serwisy internetowe. Serwis umożliwia również obserwowanie tablic innych Użytkowników Serwisu, a także komentowanie (zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkowników Serwisu), śledzenie aktywności innych Użytkowników Serwisu oraz przekierowanie ze strony Serwisu Lovingit.pl na stronę Użytkownika Serwisu bądź stronę innego podmiotu (osoby fizycznej, osoby prawnej itp.) celem zapoznania się z oferowanymi przez Użytkownika Serwisu lub inny w/w podmiot towarami lub usługami i możliwość zakupu bezpośrednio od Użytkownika Serwisu lub w/w innego podmiotu oferowanych przez niego towarów lub usług. Serwis Lovingit.pl nie pośredniczy w sprzedaży towarów lub usług.
2. Stronami w Serwisie Lovingit.pl są: Usługodawca i Użytkownik.
3. Usługodawca – właściciel serwisu, którym jest: LOVINGIT Jagoda Kutkowska, ul. Róży 46, 62-080 Lusówko
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu Lovingit.pl
5. Administrator - przedstawiciel właściciela Serwisu Lovingit.pl, zarządzający Serwisem w jego imieniu
6. Treść Serwisu – pliki graficzne, zdjęcia w formie elektronicznej opatrzone opisem lub/i ceną, filmy publikowane w serwisie przez Użytkownika.
7. Usługa - świadczony Użytkownikowi przez Usługodawcę hosting (przechowywanie) plików.
8. Konto -prowadzone dla Użytkownika przez Serwis Lovingit.pl pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu,
9. Blokada - sankcja nałożona na konto Użytkownika, który złamał postanowienia niniejszego Regulaminu.
10. Post- informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum Serwisu Lovingit.pl przez Użytkownika.
11. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, tworzone przez przeglądarkę Użytkownika, wspomagające pracę programu.
§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik wraz z rejestracją lub korzystaniem z usług serwisu Lovingit.pl potwierdza, że:
a. zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu Lovingit.pl,
b. zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu w każdym czasie.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Lovingit.pl oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem użytkowania Serwisu Lovingit.pl jest rejestracja Użytkownika na stronie Serwisu. Do rejestracji Użytkownik potrzebuje ważnego adresu e-mail oraz hasła. Użytkownik może rownież zarejestrować się do Serwisu Lovingit.pl poprzez kliknięcie opcji „Dołącz przez Facebook’a”, znajdującej się na stronie rejestracji.
Za alternatywną formę logowania do Serwisu uznaje się korzystanie z Serwisu za pośrednictwem danych dostępowych z serwisu Facebook, która to opcja logowania oznaczona jest prostokątem na stronie logowania z napisem „Zaloguj się przez Facebook’a”.
4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie Lovingit.pl dobrowolnie podaje swoje dane w celu korzystania z usług oferowanych przez Serwis Lovingit.pl. 
5. W celu otrzymywania informacji marketingowych w formie newslettera albo rejestracji konta na Serwisie Użytkownik wyrazi zgodę w formie do tego celu przewidzianym w formularzu odpowiednio zapisu na newsletter albo rejestracji konta na Serwisie. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo zastrzec w dowolnym momencie, że nie chce otrzymywać w/w informacji od Serwisu Lovingit.pl. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zamieszczone zostały w Polityce prywatności oraz plików „cookies”.
6. Użytkownik Serwisu Lovingit.pl może w każdym czasie rozwiązać umowę z Usługodawcą (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.lovingit.pl/ustawienia.html. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług skutkuje zablokowaniem Konta.
7. Użytkownik korzystający z Serwisu Lovingit.pl zobowiązany jest do:
a. korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego zakłóceń,
b. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych,
c. korzystania z zamieszczonych w Serwisie Treści wyłącznie do użytku własnego. Wykorzystanie Treści w innym celu jest dopuszczalne jedynie po udzieleniu zgody osoby uprawnionej.
§ 4 UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Usługodawca poinformuje o powyższym fakcie Użytkowników Serwisu, podając równocześnie termin wejścia w życie wprowadzonych zmian, nie krótszy niż 14 dni.
2. Usługodawca, na bazie obowiązujących przepisów prawa, zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu świadczenia usług w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat.
§ 5 REALIZACJA USŁUGI
1. Usługodawca zobowiązuje się oferować Usługę na warunkach określonych w  Regulaminie.
2. Usługodawca ma prawo do zmiany technicznego sposobu realizacji Usługi w ramach posiadanych możliwości technicznych oraz według planów rozwojowych Serwisu, bez pogarszania jakości świadczenia usługi oraz zakresu praw i obowiązków Stron.
3. Usługa polegać ma na przechowywaniu przez Usługodawcę treści zamieszczonych przez Użytkowników (Usługobiorców).
4 .Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych z innymi Użytkownikami Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów lub usług sprzedawanych przez Użytkownika, który posiada swoje Konto w ramach działania Serwisu, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Serwis Lovingit nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAMIESZCZANE TREŚCI
1. Odpowiedzialność za zamieszczane dane, teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości, komentarze oraz pozostałe Treści spoczywa wyłącznie na tej osobie, od której dana Treść pochodzi. Dotyczy to zarówno Treści stworzonych przez Użytkowników samodzielnie, jak i pochodzących z innych źródeł, a które za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zamieszcza, zachowuje, publikuje, i/lub przekazuje. Tym samym Usługodawca Serwisu Lovingit.pl oraz Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści prezentowane przez Użytkowników Serwisu Lovingit.pl, uwzględniając przepis art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Publikowane przez Użytkownika treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich. Muszą ponadto stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Użytkownik deklaruje, iż w ramach korzystania z Serwisu Lovingit.pl, w odniesieniu do zamieszczanych Treści:
a. dysponuje niezbędnymi prawami w stosunku do zamieszczanych Treści w zakresie ich zapisywania, zamieszczania i/lub przekazywania,
b. korzystając z Serwisu nie narusza żadnych praw osób trzecich (obojętnie jakiego rodzaju), żadnych regulacji prawnych oraz warunków niniejszego Regulaminu,
c. w razie gdy nie jest właścicielem praw do zamieszczanych Treści, posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, zgody i tym podobne,
d. posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
e. dysponuje wyłącznymi prawami w zakresie własności przemysłowej,
f. dysponuje prawami w zakresie wykorzystania wizerunków artystów i wykonawców.
4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Treści wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
5. Użytkownikowi zabrania się zamieszczać w Serwisie danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego przez prawo zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
6. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu nie może:
a. zamieszczać Treści, które naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa osobiste i prawo własności,
b. zamieszczać Treści, które mogłyby być uznane za groźbę, zawierały słownictwo naruszające dobre obyczaje, obraźliwe, wulgarne, perwersyjne, wywołujące nienawiść na dowolnym tle, rasistowskie, pornograficzne, nawołujące do przemocy oraz takie, które w każdy inny sposób mogłyby wyrządzić krzywdę lub szkodę,
c. zamieszczać Treści, co do których nie jest uprawniony,
d. podawać się za osobę, którą nie jest, lub podawać nieistniejący związek z taką osobą,
e. zamieszczać Treści, które stanowią reklamę, materiały promocyjne, wiadomości – śmieci, e-maili, sms, listy łańcuszków oraz innych Treści, które stoją w opozycji do celu w jakim Serwis powstał,
f. gromadzić, zapisywać, dystrybuować dane osobowe o innych Użytkownikach Serwisu, chyba, że zainteresowani wyrażą na tego typu działania wyraźną zgodę,
g. zamieszczać Treści, które stanowią produkt lub usługę np. porady prawne, e-booki, zeskanowane części książek, materiały szkoleniowe itp.
h. nagabywać, oczerniać lub sprawiać przykrość innemu Użytkownikowi Serwisu,
i. rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje o osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
j. wpływać negatywnie na funkcjonowanie Serwisu Lovingit.pl, m.in. poprzez działania z wykorzystaniem wirusów bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej.
§ 7 ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH
1. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej lub innego Użytkownika Serwisu Lovingit.pl z jakimkolwiek roszczeniem odszkodowawczym w stosunku do Usługodawcy, a związanym z zamieszczoną przez danego Użytkownika Serwisu Lovingit.pl Treścią, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za publikację w/w Treści w Serwisie, z uwzględnieniem § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu ponosi Użytkownik, który daną Treść udostępnił.
2. W przypadku zasądzenia od Usługodawcy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu roszczenia odszkodowawczego, związanego z opublikowaną przez danego Użytkownika Serwisu Lovingit.pl Treścią, w/w Użytkownik zobowiązuje się na wezwanie Usługodawcy zwrócić Usługodawcy wartości w/w roszczenia zasądzonego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu oraz wartość wszelkich poniesionych przez Usługodawcę kosztów, w tym kosztów profesjonalnego zastępstwa prawnego, związanych z ujawnieniem w/w roszczenia osoby trzeciej.
§ 8 SANKCJE, ZASTRZEŻENIA
1. Administratorzy Serwisu Lovingit.pl.bez konieczności informowania Użytkownika mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu, postu, zdjęcia oraz produktu umieszczonego przez Użytkownika Serwisu Lovingit.pl., a którego Treść nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie. Powyższe uprawnienie dotyczy również sytuacji kiedy Administrator Serwisu Lovingit.pl. uzna opublikowaną Treść  za nie odpowiadającą ogólnym kryteriom Serwisu.
2. W każdym przypadku gdy Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik zamieścił w Serwisie Treści niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu może on zablokować Użytkownikowi, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu możliwość ponownego zamieszczania Treści na łamach Serwisu Lovingit.pl. (tzw. Blokada) i odstąpić od świadczenia usług na rzecz danego zablokowanego Użytkownika.
3. Ocena czy powyższy Regulamin został naruszony przez Użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od Administratora Serwisu Lovingit.pl.
4. Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia od decyzji Administratora Serwisu Lovingit.pldotyczącej zablokowania Konta Użytkownika. Wszelkie zastrzeżenia winno kierować się na adres: LOVINGIT JAGODA KUTKOWSKA, Ul. Róży 46, 62-080 Lusówko.
5. Administrator Serwisu usuwa albo edytuje Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Lovingit.pl, jeżeli takowy nakaz wynika z orzeczenia sądu
§ 9 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w Serwisie w stosunku do dowolnej liczby Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub prac związanych z rozwojem Serwisu. Przed planowanym zawieszeniem świadczonych Usług Usługodawca poinformuje o powyższym Użytkowników Serwisu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiednią informację na stronie Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny, informując o powyższym Użytkowników Serwisu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiednią informację na stronie Serwisu.
§ 10 WAŻNOŚĆ
Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” do przechowywania informacji na komputerze Użytkownika. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji, które zostały podane przez Użytkownika i służą jedynie ułatwieniu korzystania z Serwisu Lovingit.pl. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies” zamieszczone zostały w Polityce prywatności i plików „cookies”
2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne, zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku. 
Najpopularniejsze wpisy

Aby zadać pytanie musisz się zalogować.
Przejdź do strony logowania »

Jeśli nie masz jeszcze konta przejdź do rejestracji.

Aby dodać do ulubionych musisz się zalogować.
Przejdź do strony logowania »

Jeśli nie masz jeszcze konta przejdź do rejestracji.
Ebooki Lovingit